trust Management

Kamal Kishore Kadam

Kamalkishor N. Kadam
Chairman

Dr. P. M. Jadav

Dr. P. M. Jadhav
Vice Chairman

Ankushrao N. Kadam

Ankushrao N. Kadam
Secretary

Dr. Sudhir Kadam

Dr. Sudhir Kadam
Trustee

Shri. Pratap Borade

Shri. Pratap Borade
Trustee

Shri Vishwasrao Kadam

Shri Vishwasrao Kadam
Trustee

Dr. Nitin Kadam

Dr. Nitin Kadam
Trustee

Contact Us

MAHATMA GANDHI MISSION (MGM)
N-6, Cidco, Aurangabad-431003.